Nie oferujemy zwykłych usług

DĘBSCY. KANCELARIA ADWOKACKA

Łączymy wiedzę, doświadczenie i pasję.

 

PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE

Pomoc prawna, porady prawne, adwokat

Rozwód

Pomagamy ocenić sytuację życową i odpowiedzieć na pytanie, czy zachodzą formalne przesłanki orzeczenia rozwodu i ewentualnego rozstrzygnięcia o winie. Przy-gotowujemy pisma procesowe i wspieramy przed sądem.

Alimenty

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o świadczenia alimen-tacyjne. Pomagamy sformułować racjonalne stanowsko procesowe oraz je należycie uzasadnić. Tłumaczymy jak właściwie udokumentować kwestie finasowe. 

Kontakty

Uregulowania kontaktów z dzieckiem mogą domagać się rodzice, ale także inne bliskie osoby. W zależności od okoliczności roszczenia takie bywają zgodne lub niezgodne z dobrem dziecka. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnika.

Podział majątku

W praktyce spory działowe bywają bardzo kłopotliwe i konfliktogenne. Warto mieć u swjego boku kogoś, kto zna przepisy. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w polubownych negocjacjach, jak i na wszytskich etapach postępowania sądowego. 

Codzienne problemy szarego człowieka

Dziedziczenie

Dziedziczenie ustawowe testameny, zachowek, dział spadku – wszystkie te zagadnienia wyjaśniamy i pozwalamy zrozumieć. Nasi Klienci znajdują u nas wszelką pomoc prawną w sprawach spadkowych, w tym w przepro-wadzeniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku. 

Dochodzenie zapłaty

Długi… Niespłacone pożyczki, brak wynagrodzenia za wykonane zlecenie, zapłata za wyrządzone szkody itd. Niemal każdy choć raz w swoim życiu doświadcza podobnego problemu – jako wierzyciel lub dłużnik. Jako adwokaci możemy pomóc polubownie zakończyć spór, a także zapewnić pełną realizację urawnień procesowych przed sądem.

Zasiedzenie

W drodze stwierdzenia zasiedzenia można uzyskać tytuł własności zajmowanej nieruchomości. Dlatego w takich sprawach niezwykle ważne jest sięgnięcie po fachową pomoc prawną oraz włąściwa ocena tego, czy zachodzą wymagane prawem przesłanki i jak je udowodnić. Z perspektywy formalnego właściciela zaś – jak się przed nimi bronić.

Umowa deweloperska

Zakup nieruchomości to ekscytujące wydarzenie, ale dokumenty towarzy-szące tej czynnosci dla większości osób są po prostu niezrozumałe. Łatwo paść ofiarą niekorzystnych postanowień. Dlatego opiniujemy dla Państwa m.in.  umowy deweloperskie, rezerwacyjne oraz ostateczne umowy przeniesienia własności. 

Droga konieczna

Przysłowiowe spory o miedzę współczesnie bywają brzemienne w skutki. Uzyskanie przejazdu przez cudzą nieruchomość może przesądzać o możliwościach inwesty-cyjnych, ale stanowi uciążliwość dla właścicieli nieruchomosci przechod-niej. Sprawy o drogę konieczną miewają burzliwy przebieg. W ich toku wspieramy Klientów wiedzą i doświadczeniem.

I wiele innych...

Warunki zabudowy

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy co do zasady jest niezbędne dla inwestycji budowlanych w obszarach, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a planowana jest zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości. W tych sprawach szczególnie pomocne okazuje się doświadczenie naszych prawników. 

Najem

Zawarcie umowy najmu wymaga wnikliwej analizy postanowień umownych i takiego ich uzgodnienia, by zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo w zakresie realizacji umowy. Obie strony umowy powinny zatroszczyć się o swoje interesy jeszcze przed rozpoczęciem jej wykonywania. Może to uchronić przed negatywnymi skutkami zaniedbań prawnych. Dlatego warto zapytać eksperta naszej kancelarii.

Sprawy karne

Każdy, dopóki nie zostanie prawomocnie skazany, jest uważany za niewinnego. Prawo do obrony jest przywilejem konstytucyjnym. Ten, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne może ustanowić obrońcę. Z kolei pokrzywdzony ma prawo ustanowić pełnomocnika. 

Oddajemy do dyspozycji naszych Klientów wiedzę i doświadczenie w zakresie  procesu karnego. 

Dozór elektroniczny

W niektórych przypadkach osoba skazana może odbywać karę pozbawienia wolności w domu. Dozór elektroniczny polegający na kontroli zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych, stanowi często ostatnią deskę ratunku przed osadzeniem.  Adwokat pomoże ocenić szanse na uzyskanie dozoru elektronicznego oraz poprowadzi postępowanie w tej sprawie. 

 

 

Pomoc prawna, porady prawne, adwokat

Zakładanie spółek

Spółki prawa handlowego służą dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny określony sposób. Świadczymy pomoc we wszystkich czynnościach tworzenia nowego podmiotu – w tym w doborze rodzaju spółki, przygotowaniu jej umowy oraz rejestracji. 

Zgromadzenia wspólników

Oferujemy obsługę prawną zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego. Zapewniamy ich właściwą organizację, przebieg oraz zgodne z prawem procedowanie uprzednio zweryfikowanych uchwał. 

Ład korporacyjny

Wspieramy prawnie działalność spółek prawa handlowego. Opracowujemy dokumenty niezbędne dla codziennego ich funkcjonowania,
dokonywania zmian personalnych i prowadzenia spraw spółki w sposób zgodny z prawem oraz z aktem założycielskim.

Upadłości

Oferujemy pomoc prawną w przypadkach niewypłacalności podmiotów gospodarczych.  

Wspieramy merytorycznie w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. 

Obsługa korporacyjna

Zmiany umów

Pomagamy wdrażać nowe rozwiązania oraz decyzje biznesowe w strukturze spółek. Tworzymy niezbędne postanowienia umowne oraz wspieramy postępowanie w kierunku rejestracji zmian w KRS. 

Prawo pracy

Doradzamy na gruncie prawa pracy, w tym w sprawach wyboru właściwej formy zatrudnienia, zawierania i rozwiązywania umów o pracę, regulaminów pracy, porozumień zmieniających, sporów z pracownikami, czy wypadków przy pracy.

Spory z umów

W imieniu naszych Klientów prowadzimy postępowania polubowne i sądowe, cywilne, w tym gospodarcze, dążąc do korzystnego zakończenia sporów wynikających z umów, w tym spraw o zapłatę oraz spraw związanych z realizacją umowy. 

Egzekucja

Zapewniamy zastępstwo prawne – zarówno wierzycieli, jak i dłużników – przed komornikami i sądami w postępowaniu zabezpieczającym, w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym, a także przed organami w przypadku egzekucji w administracji. 

Obrót nieruchomościami

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami. Udzielamy wsparcia w negocjowaniu warunków nabycia lub zbycia nieruchomości.
Przygotowujemy oraz opiniujemy niezbędne projekty umów. Asystujemy przy czynnościach notarialnych.  

 

Wsparcie procesu inwestycyjnego

Due diligence

Oddajemy do dyspozycji naszych Klientów doświadczenie w zakresie badania stanu prawnego nieruchomości. Kompleksowo opracowujemy informacje niezbędne dla oceny planowanej transakcji nieruchomościowej. Sporządzamy raporty due diligence w języku polskim, a także w wersjach dwujęzycznych.

Koncesje i zezwolenia

Intensywnie wspieramy naszych Klientów w procesach uzyskiwania wszelkich promes, koncesji, zezwoleń, licencji oraz zgód – w ramach działalności gospodarczej, a także w sprawach cudzoziemców, w szczególności nabywania przez nich nieruchomości, zezwoleń na pracę i legalizacji pobytu.

 

Zagospodarowanie przestrzenne

Doradzamy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę,  uzgodnień i opinii. 

 

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników, członków zarządu i indywidualnych przedsiębiorców, ze wszystkich dziedzin prawa. W łatwy i przystępny sposób przekazujemy profesjonalną wiedzę, popartą doświadczeniem. Zakres szkoleń elastycznie dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.