Nie oferujemy zwykłych usług

DĘBSCY. KANCELARIA ADWOKACKA

Łączymy wiedzę, doświadczenie i pasję.

 

adw. dr Monika Dębska

adw. Maciej Dębski

PRAWNICY NA MIARĘ LUDZKICH POTRZEB

Adwokat Monika Dębska odebrała edukację prawniczą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swojej kariery zabiegała o utrzymanie rozwoju interdyscyplinarnego pozwalającego na zachowanie szerokiego zakresu tematycznego udzielanych porad prawnych. W czasie studiów magisterskich wyróżniała się zacięciem społecznym. Była zaangażowana w działalność Sekcji Cywilnej Kliniki Prawa – Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oferującej nieodpłatne porady prawne osobom ubogim. To tam poznała prof. Eleonorę Zielińską, wybitnego naukowca i prawnika, swoją późniejszą promotorkę w przewodzie doktorskim. Adwokat Monika Dębska była także aktywną działaczką i sekretarzem Koła Naukowego Prawa Bankowego pod opieką prof. Remigiusza Kaszubskiego oraz słuchaczką Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz praktykę zawodową w jednej z warszawskich Kancelarii. W czasie aplikacji Mecenas Dębska odbyła studia podyplomowe z Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zdaniu egzaminu państwowego uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Warszawskiej. Wówczas zawiązała spółkę z Adwokatem Maciejem Dębskim i utworzyła Dębscy Kancelarię Adwokacką. W 2015 r. po uzyskaniu pozytywnych recenzji prof. Mariana Filara i prof. Michała Królikowskiego oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, uchwałą Rady Instytutu Prawa Karnego uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. W czasie swojej dotychczasowej kariery publikowała liczne artykuły naukowe i komentarze. Przez cały czas łączyła pracę naukową z aktywną działalnością zawodową, osiągając status cenionego praktyka. Konsekwentnie utrzymuje przekonanie o konieczności wszechstronnej specjalizacji. Obecnie jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień prawa cywilnego i karnego. W obszarze prawa rodzinnego prowadzi głównie sprawy rozwodowe, alimentacyjne i o ustalenie kontaktów. W obszarze prawa cywilnego – sprawy o zapłatę, sprawy działowe i sprawy spadkowe. Występuje także w charakterze obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych.

Adwokat Maciej Dębski studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasach akademickich fascynował się głównie prawem karnym. Obok tego łączył zainteresowania prawnicze ze znajomością języka rosyjskiego, prowadząc w ramach praktyk prawniczych badania w archiwach miasta stołecznego Warszawy. Zasadniczy zwrot w jego karierze nastąpił po ukończeniu studiów, gdy rozpoczął aplikację adwokacką i podjął współpracę z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy. W jej ramach współdziałał z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, a także rozwijał zdolności procesowe. Wówczas zainteresował się prawem administracyjnym i handlowym. Ukończył studia podyplomowe będąc słuchaczem Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwijając szersze zdolności prawnicze nie zapominał jednak o prawie karnym i otworzył przewód doktorski w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po zdaniu egzaminu państwowego uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Warszawskiej. Wówczas zawiązał spółkę z Adwokatem Moniką Dębską, odtąd udzielając porad prawnych pod szyldem Dębscy Kancelarii Adwokackiej. Adwokat Maciej Dębski w swojej praktyce zajmuje się obsługą prawną i korporacyjną spółek prawa handlowego, przedsiębiorców, a także podmiotów publicznych. W ramach tej obsługi oferuje kompleksową pomoc prawną obejmującą także porady prawne w zakresie prawa umów i prawa pracy. Posiada rozległą wiedzę w dziedzinie prawa administracyjnego, ugruntowaną solidnym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań przed organami i sądami administracyjnymi. Od 2012 r. bezpośrednio współpracuje z Kancelarią Waraksa i Partnerzy, gdzie wyspecjalizował się w sprawach związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, zapewniając kompleksową obsługę procesu inwestycyjno-budowlanego, nabywania i zbywania nieruchomości, komercjalizacji. Współpracował z czołowymi przedstawicielami warszawskiej branży deweloperskiej. Obok rzetelnej wiedzy prawniczej oddaje do dyspozycji swoich klientów zdolności koncyliacyjne, które bywają nieocenione w drodze do zakończenia sporu.