Polityka prywatności

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dębscy Kancelaria Adwokacka spółka cywilna, ul. Lucerny 62, 04-687 Warszawa NIP: 9522130806 (dalej „Kancelaria”).

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in.

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami, w tym organizowania szkoleń,
 • w celu komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem maila, czy telefonu,
 • w celu przesyłania informacji marketingowych,
 • w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią.

Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami,
 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług itp.),
 • w celu obsługi ewentualnych roszczeń związanych z realizowaną usługą,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędny dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane zgodnie z tytułem “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”- powyżej) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas trwania tych obowiązków, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez Kancelarię, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana,  prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

Które dane należy nam podać?

W celu wykonywania umów wykorzystujemy imię, nazwisko, PESEL, adres, adres e-mail oraz numer telefonu.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej prosimy o podanie danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu.

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Kancelarii, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.

Państwa dane przekazujemy zatem podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • Prawo sprostowania (poprawienia) danych,
 • Prawo usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • Prawo ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych),
 • Prawo dostępu do danych (wniosek o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć opłaty, o czym Państwa powiadomimy),
 • Prawo przeniesienia danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym. Staramy się reagować na wszelkie uwagi i sugestie. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Prawo do rezygnacji:

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jak można się z nami skontaktować?

Mogą Państwo napisać na adres: Dębscy Kancelaria Adwokacka spółka cywilna, ul. Lucerny 62, 04-687 Warszawa lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail debscy.kancelaria@gmail.com lub zadzwonić pod numer +48 698 656 433

 

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem debscykancelaria.com

 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator – firma Dębscy Kancelaria Adwokacka s.c., prowadząca działalność pod adresem: Lucerny 62, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9522130806, o nadanym numerze REGON: 147337843, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik – osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Logowanie – Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Google+

 • Facebook

 • Youtube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 • Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz satnu zabezpieczeń urządzenia z którego korzysta.
 • Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika.
 • Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci internet.
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookies używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każedej dowolnej witryny.

§ 8 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.